Последни новини

Събитие, посветено на резултатите по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

by Татяна Друмева, обучител -

На 05.07.2024 г. в Аула „Проф. Д. Бъров“, Ректорат, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов проведе Събитие, посветено на резултатите по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 “Предоставяне на възможност на МСП в сектора ХоРеКа за ефективно усвояване на знания и инструменти за изкуствен интелект", финансирано по Програма Еразъм + от Европейския съюз.
Сред официалните гости на международното събитие бяха Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов – доцент д-р Марин Маринов; зам.-кметът на Община Свищов – Иван Шопов, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – г-жа Татяна Александрова; партньорите от Белгия, България, Гърция и Кипър, в лицето на г-н Филип Никаси, Белгия; г-н Карел Ван Исакер и г-жа Василка Събева, България; г-н Панагиотис Тсорис, Гърция; г-н Джордж Милис, Кипър; г-н Филипос Друсиотис и г-н Янис Скотис, Кипър.
Участие в събитието по разпространението на резултатите от Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 взеха още г-жа Маргарита Перникова, главен експерт „Интеграция, НПО и ВО“ към Община Свищов; г-жа Мая Гецова, директор на ЦПО Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АД гр. Русе; представители на Институт „Перспективи“ гр. Свищов, на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Свищов; на образователни институции в гр. Свищов, в т.ч. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Николай Катранов“ и Средно училище „Цветан Радославов“; Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ гр. Велико Търново; собственици на МСП, професионалисти и самостоятелно заети лица в сектора ХоРеКа; обучители по теми, свързани с изкуствения интелект; представители на организации, свързани с устойчивостта на МСП и тяхната цифровизация; безработни лица; други заинтересовани лица.
В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците в международното събитие проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че по договор между Центъра за развитие на човешките ресурси като номинирана агенция на Р България от ЕК по Програма Еразъм + и СА „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов като координатор (бенефициент) е отпусната финансова подкрепа в размер на 250 000 евро за изпълнението на проекта при продължителност от 24 месеца за времето от 01.09.2022 г. до 31.08.2024 г.
В продължение, доц. д-р Христо Сирашки посочи, че:
1. Проектните дейности се изпълняват по КД2: Партньорства за сътрудничество, сектор „Професионално образование и обучение“ от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България в партньорство с EUROCY, Кипър; EUFORA, Гърция; ЕкологияКМ, България; CSTI, Кипър и Horeca Partners, Белгия.
2. Целевите групи по проекта са собственици на МСП, професионалисти и самостоятелно заети в сектора ХоРеКа; професионални мрежи (асоциации и организации на МСП в сектора); местни власти (общини и градове); институции на ПОО, обучители и обучаеми; организации, вземащи решения за устойчивостта на МСП и за тяхната цифровизация; университети, студенти по икономика и ИКТ; обществото като цяло.
3. Работните пакети са 5 (пет):
 Работен пакет 1: Управление на проекта.
 Работен пакет 2: Съобразена с ECVET учебна програма и модули за електронни курсове ХоРеКа5.0
 Работен пакет 3: ХоРеКа5.0 Дигитална симулационна среда за подпомагане на обучението, оценяването и размишленията
 Работен пакет 4: ХоРеКа5.0 Насочващ наръчник, базиран на казуси за устойчиво изпълнение на обучението
 Работен пакет 5: Разпространение, използване, пилотиране и устойчивост.
Първата панелна сесия продължи с представяне на конкретните проектни резултати:
Проектен резултат 1: Управление на проекта – представен от доц. д-р Христо Сирашки, България.
Проектен резултат 2: Съобразена с ECVET учебна програма и модули за електронния курс – представен от доц. д-р Христо Сирашки, България.
Проектен резултат 3: Дигитална симулационна среда за улесняване на обучението/ученето, оценяването и размисъла - представен от д-р Джордж Милис, Кипър.
Проектен резултат 4: HoReCa5.0 Наръчник, базиран на конкретни случаи за устойчиво обучение/прилагане на обучението – представен от г-н Карел Ван Исакер, Белгия.
По време на втората панелна сесия, доц. д-р Христо Сирашки, България представи Проектен резултат 5: Разпространение, експлоатация, пилотно обучение и устойчивост, като специално внимание бе отделено на уеб сайта: https://ai.horecaccess.eu/ и
фейсбука на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0.
Втората панелна сесия продължи с дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на проектните резултати по Проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399. В дискусията участваха, както партньорите по проекта, така и представители на различните целеви групи, присъстващи на международното събитие, в т.ч. от Центъра за професионално обучение Академия Булмаркет към Булмаркет Груп АД гр. Русе; от Институт „Перспективи“ гр. Свищов; от образователните институции в гр. Свищов; обучители по теми, свързани с изкуствения интелект; представители на МСП, професионалисти и други заети лица от сектора ХоРеКа.
Събитието по разпространение на резултатите по проект № 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 завърши с кетъринг и разговори в неформална среда. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.
Подкрепата на Европейската комисия за съставянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено вижданията на авторите. От Комисията не може да бъде търсена отговорност за всяко ползване на информацията, която се съдържа в настоящия документ.
Може да бъде изображение с 9 души и текстово съобщение

Трета международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

by Татяна Друмева, обучител -

На 04 и 05 юли 2024 г. в гр. Свищов се проведе третата международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. В международната среща взеха участие партньорите по проекта: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия. С приветствие към участниците в транснационалната среща се обърна доц. д-р Христо Сирашки, в качеството му на ръководител на проекта.
Работата стартира с презентация, дискусия и конкретни решения относно административното управление на проекта и дейностите по разпространение (Работни пакети 1 и 5). Уточнени бяха крайната дата за изпълнение на дейностите по проекта (31 август 2024 г.) и представянето на окончателните финансови отчети от партньорите (30 септември 2024 г.). Консолидираната обратна връзка за пилотиране трябва да следва избрания шаблон и да се актуализира от всеки партньор, а дейностите по разпространение - да се докладват също по шаблон, като постоянно се допълват. Партньорите трябва да представят кратки видеоклипове и снимки от пилотирането, които да бъдат вградени в промоционалния видеоклип на проекта. По отношение осигуряване на качеството, бяха представени констатациите от предходната среща и предоставена нова връзка за онлайн оценка от всички партньори.
Срещата продължи с обсъждане на Работни пакети 2, 3 и 4, а именно:
 По работен пакет 2, включващ Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове - продължава работата по Модул 7: Успешни истории/Казуси.
 По работен пакет 3., включващ Резултат 3. Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението - предстои разработването на наръчник, изработването на видеоклип, който да бъде интегриран във финалния такъв и активиране на цифровия сертификат.
 По работен пакет 4, включващ Резултат 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси – продължава изпълнението на задачите, свързани със създаване на интерактивен Наръчник, базиран на казуси HoReCa5.0, който да се превърне в удобен за всички потребители съветник.
Специално внимание от страна на партньорите бе отделено на подготовката за организиране на финално събитие по разпространение на резултатите от проекта, предвидено за втория работен ден - 05 юли 2024 г.
Третата международна партньорска среща приключи с връчване на сертификати за участие от доц. д-р Христо Сирашки като ръководител на проекта от името на Координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България и обща снимка.
Харесване
Коментар
Изпращане
Споделяне


Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0) пред 20 безработни лица

by Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 01 юли 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени пред 20 безработни лица, обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професия "Финансов отчетник", специалност "Финансова отчетност", обучаващи се в Центъра за професионално обучение по договор между Стопаска академия - Свищов и Асоциацията на индустриалния капитал в България - София, съгласно Националния план за действие по заетостта за 2024 година.
Особен интерес предизвикаха учебните модулите, включени в електронния курс; дигиталната симулационна среда и наръчника с казуси.
Фейсбук на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0Може да бъде изображение с 3 души, хора, които учат и текстово съобщение

Older topics...