Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -

На 15 септември 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата бе обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове. Специално внимание бе отделено на предстоящото пилотиране.
Дискутирани бяха и въпроси, свързани със заключителното събитие с домакин - Община Златоград, предвидено за 28 септември 2023 г., на което ще бъдат представени резултатите от проекта, в т.ч и Бялата книга.
Всички реакции:
2Tatiana Volodia Drumevi и Karel Van Isacker


Четвъртата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -

В периода 11-12 септември 2023 г. в гр. Серес, Гърция се проведе четвъртата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 "Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19" (Coronomics). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ гр. Свищов.

В международната среща взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, TURKEY; PHOENIXKM BV, BELGIUM; EUROCY, CYPRUS и EUFORA, GREECE.

Първият работен ден стартира с преглед на дейностите, свързани с управлението на проекта. Обсъдени бяха текущите задачи във връзка с контрола на качеството;  плана за разпространение на целите, задачите и резултатите от проекта; уебсайта; протоколите от срещите и др. Набелязани бяха предстоящите задачи за изпълнение във връзка с финализирането на проекта до края на м. октомври 2023 г. и спазването на изискуемия срок за представяне на окончателен доклад пред Националната агенция (НА). 

Срещата през първия работен ден продължи с обсъждане на Проектен резултат 1. Съвместима с ECVET учебна програма и инструментариум за обучение. Отчетено беше, че учебната програма и разработените 9 учебни модула са финализирани, като процесът на качване на учебното съдържание в онлайн/мобилните платформи за обучение на съответните партньорски езици продължава.

 Вторият ден от международната среща премина в обсъждане на Проектен резултат 2. Видео поддържана база с данни с казуси в интегрирана дигитална среда;  Проектен резултат 3. Бяла книга по корономика, свързана с предизвикателствата и възможностите пред микро-МСП в резултат от Covid-19 (в 2 части) и Проектен резултат 4. Дневник за оценка на уменията и валидиране на знанията на обучаемите по Корономика. Акцентите през втория работен ден бяха върху: определяне на предстоящите задачи и отговорностите на отделните партньори за постигане на очакваните резултатите от продукти 2, 3 и 4, с оглед презентирането им по време на заключителното събитие по проекта, предвидено да се проведе на 5 и 6 октомври 2023 г. в гр. Свищов, България; уточняване на дневния ред за предстоящата заключителна среща и последващото финално събитие; консултиране между партньорите за изпълнение на бюджета и предстоящото му финално отчитане; осъществяване на обратна връзка за резултатите от срещата чрез попълване на онлайн анкета от партньорите по проекта и др.

На финала, всеки от участниците (вкл. чрез ZOOM) получи сертификат за участие.

https://www.pandeconomics.eu/elearning/?lang=en

https://play.google.com/store/apps/details…

https://apps.apple.com/app/coronomics/id1613538451

https://www.facebook.com/coronomics2022


Онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

На 01 септември 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5. С оглед предстоящото междинно отчитане, специално внимание бе отделено на задачите, свързани с управление и администриране на проекта; разпространение, експлоатация, пилотно обучение и устойчивост; оценка и осигуряване на качество; учебна програма, съвместима с ECVET; модули за електронни курсове; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението и наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне


По-стари теми...