Последни новини

  Втора международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training (COM-SET)

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 19 и 20 септември 2022 г. в гр. Измир, Турция се проведе втората международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training (COM-SET), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение". Координатор на проекта е Община Златоград.

  В работната среща взеха участие партньорите от:  IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, Турция; СДРУЖЕНИЕ „МАРИЯ КЮРИ“ – Клон Смолян, България; PHOENIXKM, Белгия и СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - Свищов, България.

  Работата през първия ден от работната среща стартира с преглед на дейностите, свързани с управлението и изпълнението на проекта, в т.ч. административно управление; осигуряване на качество и вътрешна оценка; разпространение, експлоатация и интегриране; пилотно изпълнение. Последва обсъждане на:

  - проектен резултат 1: Многоезичен набор от модули по социално ориентирано търговско предприемачество, с акцент върху учебното съдържание и пилотното тестване;

  - проектен резултат 2: Образователни казуси по социално ориентирано търговско предприемачество, с акцент върху разработването на алфа и бета версии на мобилното приложение и получаването на обратна връзка от партньорите;

  - проектен резултат 3: Разработване на видеоклипове с добри практики от социално ориентирани търговски предприемачи за всеки учебен модул, с акцент върху броя на видеоклиповете, дизайна им, редактирането им и получаването на обратна връзка.

  През втория работен ден, проектът беше представен на организирано от домакина IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI информационно събитие, след което се проведоха индивидуални консултации на Координатора, в лицето на Община Златоград, с всеки от партньорите относно бюджета на проекта и финансовите отчети. Уточнени бяха датите за изготвяне на междинен отчет и за провеждане на следваща ZOOM-среща.

  Участниците във втората транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 получиха сертификати за участие.

  https://www.com-set.eu/

  https://www.com-set.eu/elearning/

  https://www.facebook.com/comsetproject/

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comset.mobile

  https://apps.apple.com/app/com-set/id1618770135  Втора международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 (Coronomics)

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 20 и 21 септември 2022 г. в гр. Измир, Турция се проведе втората международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 “Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19” (CORONOMICS).
  Проектът е по програма Еразъм +, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и в партньорство с: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция, PHOENIXKM BVBA – Белгия, G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD – Кипър и EUFORA – Гърция. Срокът за изпълнение на проекта е от 01/11/2021 до 31/10/2023 година.
  Срещата стартира с официално представяне на Бенефициента, в лицето на Стопанска академия – Свищов и на партньорите по проекта, на организираното от домакина IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI информационно събитие за популяризиране на проекта, изпълняваните проектни дейности и очакваните проектни резултати.
  Работата през първия ден продължи с преглед на дейностите, свързани с управлението и изпълнението на проекта, в т.ч. работен план, междинен доклад, план за разпространение на резултатите, протокол от срещата, уебсайт и др. Представени бяха дисеминационните активности на всеки партньор, с оглед предстоящия междинен отчет. Последва обсъждане на Проектен резултат 1: Coronomics ECVET съвместими учебни програми и учебни материали и инструментариум за обучение. Всеки от партньорите презентира разработените от него учебни модули, след което последва обсъждане и корекция на съдържанието.
  Вторият работен ден стартира с представяне на Проектен резултат 2: Създаване на видео-база с данни в цифрова среда, като бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани със създаване на обучителни видео-клипове, качване в онлайн/мобилни платформи за обучение, превод на субтитри и др. Срещата продължи с обсъждане на Проектен резултат 3: Бяла книга относно въздействието на Covid-19 върху микро-МСП, вкл. съзнателен избор на икономическа политика и фокус върху микро-МСП и зелената икономика, както и на Проектен резултат 4: Дневник на обучаемия по Coronomics.
  На финала, се проведоха индивидуални консултации на Координатора, в лицето на Стопанска академия – Свищов, с всеки от партньорите относно бюджета на проекта и финансовите отчети. Уточнени бяха датите за изготвяне на междинен отчет и за провеждане на следваща ZOOM-среща.
  Участниците във втората транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 получиха сертификати за участие.
  Може да бъде изображение с 12 души и изправени хора

  Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

  от Татяна Друмева, обучител -

  Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава серията от инициативи за популяризиране на дейностите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) сред обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по различни професии.
  Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
  На 26 юли 2022 г. идеята и целите на проекта, целевите групи и очакваните резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта, пред обучаеми по част от професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване", обучаващи се към ЦПО- Свищов, съгласно Националния план по заетостта за 2022 г. и в съответствие със сключен договор между Стопанска академия - Свищов и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
  Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора

  По-стари теми...