Последни новини

Събитие, посветено на резултатите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Събитие, посветено на резултатите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 06.10.2023 г. в Аула „Проф. Д. Бъров“, Ректорат, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов проведе Събитие, посветено на резултатите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 “Обучение по бизнес устойчиви стратегии за микро-МСП в резултат от Covid-19", финансирано по Програма Еразъм + от Европейския съюз.
Сред официалните гости на международното събитие бяха Ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов – проф. д-р Марияна Божинова; в.и.д. Кмет на Община Свищов – д-р Анелия Димитрова; Зам.-кметът на Община Свищов – Иван Шопов; Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – г-жа Татяна Александрова; Производственият директор на „Свилоцел“ ЕАД – инж. Пламен Петров; Директорът на Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов – г-жа Лиляна Димитрова; Директорът на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ гр. Свищов – г-жа Веска Николова; Директорът на Средно училище „Димитър Благоев“ гр. Свищов – г-жа Цветанка Кирова; Експертът от Центъра за професионално обучение към „Спарки“ АД гр. Русе – г-жа Мая Гецова, Председателят на УС на Институт „Перспективи“ гр. Свищов – г-н Ахмед Куйтов; представители на партньорските организации от Белгия, Гърция и Кипър.
Участие в събитието по разпространението на резултатите от Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 взеха още и представители на: Ротари клуб - Свищов; Дирекция “Бюро по труда“ гр. Свищов; ЦПО; НПО; мениджъри на предприятия от МСБ; предприемачи; учители и ученици на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов; учители и ученици от СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов; учители и ученици от СУ „Димитър Благоев“, учители от СУ „Димитър Дебелянов“ гр. Белене; безработни, други заинтересовани лица.
В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците в международното събитие проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че по договор № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 между Центъра за развитие на човешките ресурси като номинирана агенция на Р България от ЕК по Програма Еразъм + и СА „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов като координатор (бенефициент), е отпусната финансова подкрепа в размер на 137 634 евро за изпълнението на проекта при продължителност от 24 месеца за времето от 01.11.2021 г. до 01.11.2023 г.
В продължение, доц. д-р Христо Сирашки посочи, че:
1. Проектните дейности се изпълняват по КД2: Партньорства за сътрудничество, сектор „Професионално образование и обучение“ от СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов, България в партньорство с IZMİR BAKİRCAY UNİVERSİTY, Турция; PHOENIXKM BVBA, Белгия, EUROCY, Кипър и EUFORA, Гърция.
2. Целевите групи по проекта са предприемачи и мениджъри; обществени институции и организации, които предоставят консултантски услуги, допринасящи за развитието и конкурентоспособността на МСП; образователни и обучителни институции, допринасящи за обучението на човешки ресурси, необходими на организациите в новите условия, с които се характеризира пост-пандемичния период.
3. Разработените продукти са:
ПР1: Учебна програма и комплект от материали за обучение по Coronomics в съответствие с ECVET.
ПР2: База данни от видеоматериали в интегрирана цифрова среда.
ПР3: Доклад за предизвикателствата и възможностите за микро-МСП предприятия.
ПР:4 Дневник на обучаемия по Coronomics.
Първата панелна сесия продължи с представяне на конкретните проектни резултати:
Проектен резултат 1: Coronomics ECVET съвместим учебен план и учебна програма и инструментариум за обучение, вкл. въведение и 9 учебни модула – представен от доц. д-р Христо Сирашки, България.
Проектен резултат 2: Поддържане на видео бази данни за казуси в интегрирана цифрова среда – видеоклипове от уебинари, онлайн платформи и др. – представен от г-н Карел ван Исакер, Белгия.
Проектен резултат 3: Бяла книга в 2 части: „Въздействие на пандемията на коронавируса върху микро-МСП: съзнателен избор на икономическа политика“ и Бяла книга „Въздействие на пандемията на коронавируса върху микро-МСП: икономически катарзис със специален акцент върху микро-МСП и зелената икономика“ – представена от доц. д-р Христо Сирашки, България.
Проектен резултат 4: Дневник на учащите по корономика – за оценка и валидиране на знанията на учащите и за внедряване на онлайн/мобилни платформи за обучение – представен от д-р Джордж Милис, Кипър.
Първата панелна сесия продължи със дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на постигнатите проектни резултати по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664. В дискусията активно се включиха, както бенефициента и партньорите по проекта, така и представители на: Дирекция „Бюро по труда“ гр. Свищов; Центъра за професионално обучение към „Спарки“ АД гр. Русе; обществени институции в лицето на Институт „Перспективи“ гр. Свищов; ръководители на МСП от Свищов и страната; предприемач от Златоград; ученици от професионалните гимназии и средните училища в гр. Свищов, други заинтересовани лица.
Втората панелна сесия бе посветена на дисеминирането на проектите COM-SET (д-р Василка Събева, България); HoReCa 5.0. (д-р Джордж Милис, Кипър) и ECO-VIBES (Панагиотис Тсорис, Гърция), в чието изпълнение Стопанска академия гр. Свищов участва. Предоставена бе възможност за представяне на проект по Програма Еразъм + и на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, с която Висшето училище активно си партнира.
Събитието по разпространение на резултатите по проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 завърши с кетъринг и разговори в неформална среда. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.