Последни новини

Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01

Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Стартира реализирането на Партньорското споразумение между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (ПАРТНЬОР) и Община – Свищов (БЕНЕФИЦИЕНТ) във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
От 4 април 2022 г. в Учебна база „Проф. Бъров“, Центърът за професионално обучение започна обучителни дейности по професии, част от професии и ключови компетентности на 45 лица от уязвими групи, свързани с придобиване на нови знания, умения и компетентности за успешна реализация на пазара на труда.
Професионална квалификация по професия „Деловодител“ и по част от професии „Оператор на компютър“ и „Социален асистент“ ще придобият общо 20 лица от предвидената целева група в съответствие с Европейската квалификационна рамка. Останалите 25 лица ще получат компетенции по КК:1 Роден език и КК:2 Общуване на чужд език (Английски език А1, А2 и В1) в съответствие с Европейската езикова рамка, както и по КК: 4 Дигитална компетентност.
При успешно завършване на всяко от квалификационните обучения по професия/част от професии, обучаемите ще получат Свидетелства за професионално обучение/Удостоверения за професионално обучение и Европассертификати с описани на български и английски език придобити компетентности. На успешно завършилите обучения по ключови компетентности ще бъдат издадени Сертификати за придобити компетенции.
След приключване на цялата програма от курсове по проект BG05M9OP001-2.056-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), част от успешно завършилите ще имат възможността за последваща професионална реализация по субсидирана заетост към Община Свищов в рамките на 12 месеца или на участие в стажантска програма с продължителност от 6 месеца.
11