Последни новини

Транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В периода 22-23 февруари 2022 г. в гр. Пловдив се проведе първата физическа транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
В международната среща взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция; PHOENIXKM BVBA - Белгия; G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър (чрез ZOOM) и EUFORA - Гърция. Като външни експерти за България в дневния ред на срещата участваха г-ца Петя Грудева и г-жа Василка Събева.
В първия ден на работната среща, от името на Координатора - Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, концепцията на проекта, планираните резултати и графика бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки - ръководител на проекта. Последва разпределение на партньорските отговорности във връзка с управлението и изпълнението на проекта, като пряк ангажимент на Стопанска академия гр. Свищов са партньорските споразумения, работния план, междинните и окончателни отчети. Рамката за контрол на качеството и вътрешните механизми за докладване се възлагат на G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD, Кипър, а Планът за разпространение и материали, протоколите от срещите и уебсайта - на PHOENIXKM BVBA, Белгия. Първият ден от работната среща приключи с резюме на деня.
Вторият ден от работната среща премина в представяне и обсъждане на проектни резултати 1, 2, 3 и 4:
Резултат 1: Coronomics ECVET съвместим учебен план, учебно съдържание и инструментариум за обучение беше представен цялостно от Стопанска академия гр. Свищов. С активното участие на всички партньори беше обсъден и зададен контура на учебната програма, а проектния план беше ревизиран и преработен. Партньорите се обединиха около идеята за намаляване броя на модулите и за актуализиране на тяхното съдържание. Като резултат от ползотворната дискусия беше взето решение учебното съдържание да бъде разпределено в 8 модула, като Въведението и Модул 4 да бъдат разработени от Стопанска академия - Свищов; Модул 1 и Модул 3 - от Университета Измир Бакърчай, Турция; Модул 2 - от EUFORA - Гърция; Модул 5 - от PHOENIXKM BVBA - Белгия; Модул 6 - от G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър; Модул 7 - в партньорство между PHOENIXKM BVBA - Белгия и EUFORA - Гърция и Модул 8 - от G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър. Очертани бяха следващите стъпки, сроковете и отговорностите за финализиране на учебния план, учебното съдържание на модулите, преводите, качването в платформата за онлайн/мобилно обучение; пилотирането на учебната програма и материалите за обучение.
Резултат 2: Поддържана видео база данни за казуси в интегрирана цифрова среда беше цялостно представен от партньора PHOENIXKM BVBA - Белгия. Обсъдени бяха първоначално планираните дейности по отношение на релевантните за анализ казуси и сценариите за обучителни видеоклипове. Очертани бяха следващите стъпки, сроковете и отговорностите за внедряване на онлайн и мобилни (Android, iOS) среди за обучение; записване на обучителни видеоклипове от уебинари; компилация на обучителни видеоклипове за уебинар в HTML5 на живо и качване в онлайн/мобилни учебни платформи; превод на субтитри; пилотиране на обучителните видеоклипове от уебинари и др.
Резултат 3: Бяла книга Coronomics – предизвикателства и възможности за микро-МСП беше цялостно представен от Университета Измир Бакърчай, Турция. Обсъдени бяха съдържанието, сроковете за превод и разпространението. Като резултат от проведената дискусия беше взето решението за разработването на 2 Бели книги, едната на тема: „Въздействието на пандемията на коронавируса върху микро-МСП: съзнателен избор на икономическа политика“ до края на първата година на изпълнение на проектните дейност и втората на тема: „Въздействие на пандемията от коронавируса върху микро-МСП: икономически катарзис със специален фокус върху микро-МСП и зелената икономика“ в срок до финализиране на проектните дейности.
Резултат 4: Дневник на учащите по корономика беше цялостно представен от G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD, Кипър. Обсъдени бяха първоначално планираните дейности, свързани с изработването на проекто-дневник за оценка на уменията и валидиране на знанията на учащите. Набелязани бяха и следващи стъпки по отношение финализирането и внедряването на дневника на мобилни/онлайн платформи за обучение; превода; създаването на онлайн защитена инфраструктура на обучение; ползването на дневника по време на пилотирането и необходимостта от оптимизирането му в последствие.
Срещата продължи с оценка на партньорската среща чрез онлайн анкета и индивидуални консултации между координатора и партньорите по проекта относно бюджета на проекта и финансовото отчитане. Уточнена беше датата за втората транснационална физическа среща - Измир, Турция в периода 20-21.09.2022 г. За дата на следващата ZOOM - среща беше определен 11 април 2022 г.
Първата физическа транснационална среща завърши с връчване на сертификати за участие от страна на Координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България. https://www.facebook.com/coronomics2022/photos/