Последни новини

Международна конференция в Свищовската академия представи резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867, финансиран от ЕК по Програма Еразъм +

Международна конференция в Свищовската академия представи резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867, финансиран от ЕК по Програма Еразъм +

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Международна конференция се проведе на 27.05.2021 г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting", финансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия. Сред официалните гости на международното събитие бяха ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-кметът на Община Свищов – д-р Анелия Димитрова, директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Емилия Захариева, предприемачът от Белгия и партньор по проектаКарел ван Исакер, експертите от Згура-М, България, партньор по проекта – Василка Събева и Петя Грудева.

Участие в събитието по разпространение на резултатите от Проекта  взеха: експерти от Община Свищов и Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов; зам.-директорът и педагогическия състав на Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов;  директорът и педагогическия състав на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” гр. Свищов; представители на Средно училище „Димитър Благоев” и Средно училище „Николай Катранов”, гр. Свищов; експерти от Центрове за професионално обучение, лицензирани към НАПОО; предприемачи от малкия и среден бизнес; други заинтересовани безработни или заети лица.

В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците съдържанието на проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че  с договор № 2018-1-BG01-KA202-047867 между Центъра за развитие на човешките ресурси, като номинирана агенция на Р България на ЕК по Програма Еразъм +, и Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, като координатор (бенефициент), е отпусната финансова подкрепа в размер на 206 449 EUR за изпълнението му при продължителност от 24 месеца (по-късно е одобрено удължаване със 6 месеца) за времето от 17.12.2018 г. до 16.06.2021 г. Доц. Сирашки посочи, че проектните дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение” и в партньорство с: Gazi  University, Турция; Zgura-M, България; PHOENIXKM BVBA, Белгия; Еlectronic Compass, Гърция. Целевите групи по проекта са: безработни лица и неквалифицирани амбициозни предприемачи  (със специален акцент върху жените предприемачи); предприемачи, претърпели провал в дейностите си до сега; лица със статут на бежанци/ имигранти; лица в социално неравностойно положение.

При реализиране на проекта са разработени следните интелектуални продукти:

-         ИР1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, базиран на ECVET, предназначен за обучителни центрове, в т.ч.: учебен план за учители /учащи, ECVET базирани; наръчник за учители/обучители с указания как да провеждат курса; пилотно обучение на млади предприемачи; терминологичен речник; инструментариум за самооценка;

-         ИР2: Мобилно приложение за обучение, основано на модулен подход и казуси, в т.ч.: подробно съдържание за учебния курс; речник на термините; инструмент за самооценка; он-лайн инструменти за управленско счетоводство;

-         ИР3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики, в т.ч.: доклад за педагогическо въздействие и най-добри практики с представени най-добри практики от пилотната дейност, групирани по държави.

Гостът  от Белгия и партньор по Проекта – Карел Ван Исакер, представи пред участниците успешни практики при подкрепа на младите предприемачи в Белгия. Специално място в презентацията му бе отделено на устойчивостта на интелектуалните резултати от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867. Събитието продължи с демонстрация на ИР2 Мобилно приложение и обучителна платформа по Проекта, направена от Василка Събева – експерт в Згура-М ЕООД, България – партньор по проекта.

Втората панелна сесия премина в дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на интелектуалните резултати по Проекта. В дискусията активно участваха, както бенефициента и партньорите, така и представители на Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов, Центрове за професионално обучение, професионални гимназии, предприемачи, безработни и заети лица.

Международният форум  по разпространение на резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 завърши с коктейл с индивидуални пакети. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.