Последни новини

Конспект за провеждане на квалификационен изпит - Модул 1

Конспект за провеждане на квалификационен изпит - Модул 1

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти, моля, запознайте се с конспекта за провеждане на квалификационен изпит!

МОДУЛ „ОСНОВИ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО“

1.      Същност и особености на застрахователния договор.

2.      Основни понятия в застраховането.

3.      Рискът в застраховането.

4.      Условия за застраховаемост на риска.

5.      Оценка на риска в застраховането.

6.      Застрахователна съвкупност. Видове.

7.      Същност на застрахователната премия.

8.      Структура на застрахователната премия.

9.      Финансиране на застрахователното дружество.

10.  Финансово планиране в застраховането.

11.  Същност, особености и участници на застрахователния пазар.

12.  Ролята на държавата за устойчивото развитие на застраховането.

13.  Същност и видове застрахователни посредници.

14.  Организационно-правен статут на застрахователния агент.

15.  Организационно-правен статут на застрахователния брокер.

16.  Системи за заплащане труда на застрахователните посредници.

17.  Същност, обхват и структура на пенсионната система на България.

18.  Финансова организация на пенсионната система на България.

19.  Ред и механизъм за подаване и разглеждане на жалби в застраховането.

20.  Етични бизнес стандарти в застраховането.

21.  Управление на конфликти на интереси в застраховането.

22.  Оценка на потребностите на застрахованите от застрахователната услуга.

от ЦПО