Няма зареден профил. (Вход)

Този сайт е разработен и се администрира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

esf

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Днес вторник, 18 юни 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Център за професионално обучение към Стопанска Академия "Д.А. Ценов" - Свищов


Центърът за професионално обучение към Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов е създаден с Решение № 3 на Академичния съвет от 9 февруари 2005 г. на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и в съответствие с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година “ и концепцията на Учене през целия живот за обучение на лица над 16 години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подобряване пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие”.

С Протокол № 5/15.06.2005 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение към МС Центърът е лицензиран (Лицензия № 200512256/15.06.2005 г.) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 12 професии и 17 специалности.

Стратегическата цел на ЦПО е осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие със законодателството на Република България, международните стандарти и стопанските потребности чрез прилагане на иновации в преподаването и доближаването им до измерения, осигуряващи достъп до европейския пазар.
В съответствие с чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. и считано от 18.02.2010 г. Центърът е одобрен от Агенцията по заетостта Доставчик на обучение срещу ваучери по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”.

Позициониране:

 1. Професионално продължаващо обучение за заети лица: запазване на съществуващо работно място; възможности за кариера на работното място; професионална мобилност за реализация в друга професия.
 2. Професионално продължаващо обучение за безработни лица: нови възможности за реализация на пазара на труда; придобиване на квалификация за реализация на пазара на труда; придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес; формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация.
 3. Допълнителна професионална квалификация за усъвършенстване знанията и уменията на ръководители на малки, средни и големи стопански единици.
 4. Професионално ориентиране и консултиране.
 5. Организиране на кръгли маси, семинари и срещи по проблеми на професионалното обучение, заетостта и безработицата.
 6. Компютърно обучение.
 7. Чуждоезиково обучение.
 8. Обучение срещу ваучери по професии, част от професии, ключови компетентности.

ВИЗИТКА

Седалище и адрес на управление:
Гр. Свищов 5250
Ул. Емануил Чакъров 2
Стопанска академия “Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
Ул. Цар Борис  I, № 1
Тел. 0882552507
e-mail: cpo@uni-svishtov.bg

Директор: ДОЦ. Д-Р ПЕНКА ДИМИТРОВА ШИШМАНОВА
Секретар ЦПО: Татяна Друмева;drumewa@uni-svishtov.bg

 

Skip Последни новини

Последни новини

 • 1 март, 09:49
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври още...
 • 1 март, 09:48
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, прием Октомври още...
 • 7 ноем., 10:23
  Бранимир Борисов
  Икономическа педагогика - Държавен изпит още...
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Потребители

Потребители

(към момента)
Нищо
Skip Вход