Няма зареден профил. (Вход)

Този сайт е разработен и се администрира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

esf

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   


ESF_logo_small
EU_logo_small

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
Договор ESF-1110-04-01001
„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов
чрез квалификация и мотивация”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
               Инвестира във вашето бъдеще!          

Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Процедура BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Договор ESF-1110-04-01001 „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, ЦПО, гр. Свищов успешно приключи изпълнението на проект с наименование „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 108 194,15 лева. Продължителността на проектните дейности е 10 месеца. Целевата група е от 60 безработни лица, регистрирани в Дирекция „БТ” гр. Свищов, от община Свищов, попадащи в категориите на уязвимитe групи и неактивните безработни лица.
Общите цели на проекта са:

 1. Създаване на предпоставки за повишаване на икономическата активност, интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и неактивни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов.
 2. Прилагане на принципите за учене през целия живот в съответствие със стратегическите документи на ЕС и принос към процеса по изграждане на икономика, базирана на знанието.

Специфичните цели са:

 1. Подпомагане активното включване на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение за професионална квалификация по част от професии „Продавач-консултант”, „Офис-секретар” и „Оператор на компютър”.
 2. Подобряване възможностите за интеграция на пазара на труда на безработни лица от уязвимите групи в община Свищов чрез предоставяне на обучение по чужд език.
 3. Подпомагане процеса на интеграция на безработните лица от община Свищов на трудовия пазар чрез провеждане на мотивационни обучения и разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване.

На 16.04.2014 г. беше проведена заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта:

 1. Лица, включени в обучение – 60.
 2. Лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетентности – 60.
 3. Лица, включени в обучение за професионална квалификация – 60.
 4. Лица, успешно завършили обучение за ключови компетентности – 60.
 5. Лица, успешно завършили обучение за професионална квалификация – 60.
 6. Лица, преминали мотивационно обучение – 60.
 7. Лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване – 60.

Проектът допринася за повишаване икономическата активност и успешното интегриране на безработните лица
от община Свищов на трудовия пазар.


Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, ЦПО – Свищов носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, ЦПО, гр. Свищов стартира изпълнението на проект с наименование „Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация” по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1110-04-01001.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 108 194,15 лева, която покрива 100% от проектния бюджет.

Повече информация можете да намерите Тук


Skip Последни новини

Последни новини

 • 1 март, 09:49
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври още...
 • 1 март, 09:48
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, прием Октомври още...
 • 7 ноем., 10:23
  Бранимир Борисов
  Икономическа педагогика - Държавен изпит още...
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Потребители

Потребители

(към момента)
Нищо
Skip Вход