Последни новини

  Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

  от Татяна Друмева, обучител -


  На 11 май 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия гр. Свищов Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 „Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Община - Златоград и партньор - Стопанска академия - Свищов. Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта от страна на Висшето училище, запозна присъстващите с идеята на проекта, участващите партньори, проектните цели и очакваните резултати. Наред с това, той постави акцент върху целевите групи, сред които са образователни и обучителни институции, ЦПО, млади мениджъри и хора в неравностойно положение. Подчерта, че сред тези групи са и учителите и учениците от Свищовската професионална гимназия, на които ще бъдат предложени образователни казуси за социално ориентирано предприемачество и набор от добри практики, формирани чрез видеоклипове от разговори със социално-ориентирани търговски предприемачи.

  Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 11 май 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия гр. Свищов Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „Ecologically viable business innovation through ECVET compliant digital entrepreneurial skills training (ECO-VIBES)”. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и партньор - Стопанска академия - Свищов.
  Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта от страна на Висшето училище, запозна присъстващите с партньорите по проекта, проектните цели и очакваните резултати. При десиминирането, той посочи, че очакванията са
  в посока разработените продукти, сред които ECO-VIBES-модули; наръчник, базиран на казуси; учебна програма по дигитално обучение по ЕCОлогосъобразни бизнесиновации, съвместими с ECVET и др. да бъдат от полза на различните целеви групи, в т.ч. еко-предприемачи, предприемачески мрежи, студенти по екомениджмънт, доставчици на образователни и обучителни услуги, създатели на политики за ЕCOлогосъобразен бизнес.

  Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 11 май 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия гр. Свищов Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
  Ръководителят на проекта - доц. д-р Христо Сирашки запозна присъстващите с идеята на проекта, участващите партньори, проектните цели, целевите групи, продуктите, които ще бъдат разработени и очакваните проектни резултати.
  При десиминирането, доц. Сирашки подчерта актуалността на проекта, свързана с необходимостта от преодоляване на последиците от Ковид-19 от МСП и чрез създаване на Бяла книга "Въздействие на пандемията на короновируса върху микро-МСП - съзнателен избор на икономическа политика" и Бяла книга "Въздействие на пандемията на короновируса върху микро-МСП - икономически катарзис със специален акцент върху зелената икономика". Той посочи още, че ще бъде разработен Дневник за учащите по корономика, от който ще могат да се възползват и учителите и учениците от Свищовската професионална гимназия.

  По-стари теми...