Последни новини

  спец. "Икономическа педагогика" - ВЪПРОСНИК за държавен изпит

  от Бранимир Борисов -

  СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“
  Център за следдипломно и факултативно обучение“

  В Ъ П Р О С Н И К
  За държавен изпит По спец. „Икономическа педагогика“

  1. Подготовка на урока.
  2. Видове уроци.
  3. Структура на урока.
  4. Цели на урока.
  5. Входни и изходни връзки на урока.
  6. Самостоятелна работа на учениците.
  7. Методи и средства на преподаване.
  8. Годишно планиране на учебното съдържание.
  9. Система на оценяване на резултатите от обучението.
  10. Форми на проверка и оценка на знанията.
  11. Възможност за онагледяване на урока.
  12. Организиране на обучението по учебна практика.
  13. Интерактивни методи на преподаване.

  Икономическа Педагогика, Октомврийски прием, уч. 2018/19 год.

  от Бранимир Борисов -

  Здравейте колеги, това е графика за последен семестър на обучението по Икономическа педагогика:

  ИКОНОМИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА, Октомврийски прием, уч.2018/19 год.

  На  04.10.2019 год. от 10,30 часа в Профсионална държавна търговска гимназия "Д.Хадживасилев" ще се проведе разпределение на часовете по практика:

  1. Хоспетиране
  2. Текуща педагогическа практика
  3. Стажантска практика практика
  4. Практико-приложен държавен изпит в периода 18-24 ноември 2019 год.

  При невъзможност да се явите на  04.10.2019 год., моля обадете се след тази дата, за да Ви дам координати на учителите-наставници за връзка. Семестриалната такса за последния семестър се заплаща най-късно до края на м. октомври 2019 год.

  Секретар ФО:
  София Цолова

  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври

  от Бранимир Борисов -

  Здравейте колеги,
  Уведомяваме Ви, че изпитите за трети семестър на уч.2018/19 год. ще се проведат както следва:

  1. Приобщаващо образование - Доц. д-р Хр. Сирашки
  на 29.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17
  на 31.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17

  Свободно-избираема:
  2.1 Психология на общуването - Гл.ас. д-р Б. Илиева
  на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 12

  2.2 Стилистика и риторика - Доц. д-р К. Личева
  на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 13

  3. Информационни и комуникационни технологии в обучението - Проф. д-р Кр. Шишманов 
  на 30.03.2019 от 13:00 ч. в зала 17


  Моля всички да представят бордеро за платена семестриална такса за трети семестър, както и студентска книжка за заверка на семестър на 30.03.2019 год. до 13:00 часа в офис „Факултативно обучение“.  При невъзможност за посещение на присъствените консултации бордерото за платена такса да се изпрати по електронен път.

  Секретар ФО и СО
  София Цолова

  По-стари теми...